Õigusaktid 2018

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Koeru Muusikakooli põhimäärus

Albu Põhikooli põhimäärus

Koigi Kooli põhimäärus

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

2019. eelarveaastal Järva valla õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta

Järva valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluste vormide kinnitamine

Järva valla 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019 kinnitamine

Koeru Keskkooli põhimäärus

Imavere Põhikooli põhimäärus

Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus

Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill põhimäärus

Imavere Lasteaia Mõmmi põhimäärus

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Koigi Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Järva Vallavalitsuse 16.10.2018 korralduse nr 592 muutmine

Järva-Jaani Lasteaed Jaanilill hoolekogu koosseisu kinnitamine

Imavere Lasteaed Mõmmi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Koeru Lasteaed Päikeseratas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2018-31.12.2018 kinnitamine ja korralduste kehtetuks tunnistamine

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Järva valla õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Aravete Keskkooli põhimäärus

Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused

Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord

Ambla-Aravete Kooli põhimäärus

Aravete Lasteaed Mesimumm ja Ambla Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Koeru Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Järva valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt maktava õppetasu suuruse kinnitamine

Hoolekogusse esindaja määramine

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine